|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentasjon

Rambøll har utviklet en samlet kvalitetsmodell for arbeid og utvikling av kvalitet i grunnskolen. Samtidig understøtter systemet overvåkning av lokale og nasjonale mål. Rambøll Dokumentasjon samler alle data og resultater i  én samlet database, hvor resultater enkelt kan hentes ut og anvendes som grunnlag for refleksjon og dialog på alle nivåer - fra forvaltning til den enkelte skole.

 
 

Rambøll Dokumentasjon består av flere verktøy, som på hver sine måte er med på å understøtte en kunnskapsdrevet refleksjon på skoleområdet:

TILSTANDSRAPPORT
Tilstandsrapporten er basert på den nyeste forskningen om gode indikatorer på kvalitet samt utbredte maler for tilstandsrapporter. Rapporten utarbeides på bakgrunn av data fra sentrale register med mulighet for å tilføye lokale nøkkeltall for den enkelte kommune. Det kan hentes ut rapporter på både kommune – og enhetsnivå som kan suppleres av ledere og konsulenter med analyser og beskrivelser som automatisk sammenfattes i systemet.

KOMMUNALE MÅL
Politisk definerte mål er i mange kommuner et sentralt dreiepunkt for arbeidet med utvikling av kvaliteten i grunnskolen. Samtidig er det utfordrende å finne gode måter for å måle progresjon i forhold til målsettinger - ikke minst kan det være utfordrende å etablere riktige indikatorer som sier noe presist om utviklingen. Rambøll Dokumentasjon letter arbeidet med å utvikle kommunale mål og fokusområder på tre konkrete måter. For det første understøtter systemet oppsett av strukturert målingshierarki. For det andre bidrar Rambøll med en rekke forskninginspirerte spørreskjemar til formulering av relevante indikatorer. For det tredje understøtter systemet den løpende refleksjonen over fremdrift i måloppnåelsen.

LÆRINGSMILJØ
Formålet med verktøyet for vurdering av læringsmiljøet er å skape et rom hvor fagpersonalet kan reflektere over og utvikle det pedagogiske læringsmiljøet, med fokus på elevens læring, utvikling og trivsel. Læringsmiljøvurderingen er et ambisiøst selvevalueringsverktøy som understøtter en løpende pedagogisk refleksjon blant ledere og medarbeidere på den enkelte skole.

LEDELSESDIALOG
I systemet er det enkelt å planlegge og strukturere den løpende ledelsesdialogen som finner sted mellom eier og ledelse. Som utgangspunkt for dialog velger man emnene som skal inngå i en konkret dialog og deretter blir skoleledelsen bedt om å forholde seg til de konkrete resultatene. Som utgangspunkt for dialogen danner systemet en rapport på bakgrunn av de utvalgte emnene og skoleledelsens vurdering.

UTVIKLINGSPLANER
Verktøyet gjør det mulig å formulere utviklingsplaner for den enkelte skolen – på bakgrunn av ledelsesdialogen eller kvalitetsutviklingsarbeidet. Med utgangspunkt i den utbredte SMTTE-modellen hjelper systemet til å med å konkretisere mål, tiltak og den etterfølgende evalueringen. 

Kontakt

Ta kontakt om du ønsker ytterligere informasjon om løsningen
Clas Lenz
Managing Consultant
T+47 959 18 869
Eclas.lenz@ramboll.com
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.no  -  utskrevet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll    Oslo@ramboll-management.com    22 52 59 03