|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brukerundersøkelser

Rambøll Brukerundersøkelse gjør det lett å gjennomføre, administerere og trekke ut resultater på tvers av kommunale målinger. I systemet automatiseres en rekke prosesser slik at du både sparer tid og sikrer høy kvalitet i gjennomføringen av undersøkelsen.

 
 

Rambøll Brukerundersøkelse er et verktøy for kommuner som har en ambisjon om å utvikle kvaliteten på tjenestene de yter til innbyggere - på tvers av tjenesteområder. Verktøyet gjør det lettere å omsette måling til handling, og gjør kommunen i stand til å treffe informerte beslutninger.

Rambøll Brukerundersøkelse automatiserer en lang rekke av prosessene man  skal igjennom for å gjennomføre en brukerundersøkelse. Dette gir en stor tidsmessig besparelse samtidig som kvaliteten i gjennomførte undersøkelser sikres. Alle våre spørreskjemaer tar utgangspunkt i nasjonale maler, men kan også suppleres med lokale spørsmål. Dermed er det mulig å sammenligne resultater på tvers af kommunale tjenester og på tvers av kommuner - samt følge utviklingen over tid.

Data gjør forskjellen
Offentlige organisasjoner er ofte i en situasjon hvor brukernes ris eller ros kun kommer til uttrykk i personlig kommunikasjon eller konkrete klager som ikke samles systematisk i organisasjonen. Når generelle tendenser i holdninger, forventinger og ønsker hos brukerne skal avdekkes er derfor brukerundersøkelser et uunnværlig redskap ettersom det er effektivt på nettopp disse områdene. På den måten blir det mulig å videreutvikle og bygge videre på gode erfaringer og samtidig sette inn ekstra ressurser hvor kvaliteten bør forbedres.

Med Rambøll Brukerundersøkelse kan kommunale administratorer av systemet løpende overvåke fremdriften i datainnsamlingen. Samtidig kan de hjelpe de enkelte enhetene, foreldre, brukere, pårørende og medarbeidere med spørsmål underveis i datainnsamlingen. Dette har avgjørende betydning for å sikre kvaliteten av den innsamlede dataen. Det dannes automatisk rapporter på enhetsnivåa og kommunalt nivå. Rapportene gir et raskt overblikk over tendenser, holdninger og tilfredsheten i kommunen, hvilket gjør avstanden mellom måling og handling betydelig mindre.

Slik bearbeides dataen

  • Resultater fra brukerundersøkelsen kan ytterligere analyseres via ”SurveyXacts” fleksible analysemodul
  • Kommuner som benytter Hjernen&Hjertet til dokumentasjon av kvalitet i barnehage og skole kan arbeide videre med resultater fra brukerundersøkelsene i tilsyn, planlegging og kvalitetsrapporter på enhets-  og kommunalt nivå
  • Systemet gjør det det mulig å anvende samme system på både skole-, eldre-, og andre sektorområder i den kommunale forvaltningen
  • Der er en rekke muligheter for å få ytterligere support fra konsulenter i Rambøll.

Rambøll Brukerundersøkelse som strategisk samarbeidspartner

Arbeider kommunen med Rambøll Brukerundersøkelse i Hjernen&Hjertet, er det mulighet for å utvikle systemet til en strategisk samarbeidspartner. Det vil fremover være mulig å integrere brukerundersøkelser og interne medarbeiderundersøkelser slik at modulen blir en strategisk rapport som enkelt og effektivt gjør kommunen i stand til å treffe informerte og brukerdrevne beslutninger.

Siri Storøy
Managing Consultant
T+47 920 51 223
Esiri.storoy@ramboll.com
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.no  -  utskrevet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll    Oslo@ramboll-management.com    22 52 59 03