Metode med stor effekt

I arbeidet med den tidlig forebyggende innsats er Rambøll TOPI et systematisk og tidseffektivt verktøy til indentifisering av utsatte barn allerede fra den første bekymring. TOPI bygger både på fagpersonalets individuelle vurdering og deres felles vurdering og strukturerer den felles dialog om barnas trivsel.

Når en vurdering i TOPI gir anledning til en bekymring, kan denne bekymringen konkretiseres og nyanseres direkte i systemet. Er der behov for ytterligere nyansering av bekymringen, er det mulig å koble til redskapet Ressursvurdering, som systematisk beskriver ressurser og bekymringer omkring barnet etter ICS-metodens struktur for gjennomføring av en utredning. Skjemaet kan være med til at lokalisere forhold, som kan have betydning for barnets situasjon og kan likeledes anvendes tverrfaglig.

 

Enkel fremgangsmåte

TOPI er en del av Hjernen&Hjertets sammenhengende modell for arbeidet med barnets trivsel på tvers barnehage og skole. TOPI er et enkelt og brukervennlig verktøy som sikrer systematisk arbeid med den tidlige og forbyggende innsats.

To-tre ganger årlig vurderes og inndeles alle barns trivsel og utvikling i henholdsvis grønn (barn i trivsel), gul (barn, hvis trivsel vekker undring) og rød (barn, hvis trivsel gir anledning til bekymring). Til hver posisjon eksisterer definerte kriterier som barnets trivsel og utvikling vurderes etter. 

Alle fagpersoner med daglig kontakt til barnet foretar en individuell vurdering og på bakgrunn av disse vurderingene møtes fagpersonene for å samtale seg fram til en felles vurdering av barnet. Til alle vurderingene er det mulig å knytte en kort kommentar som begrunnelser for vurderingen. Rapporter samler barnets TOPI-vurderinger historisk sett både på individ-, område- og kommunenivå. 

 

 

Oppfølgning og handling

Mål og oppfølging fastsettes og beskrives direkte i systemet gjennom verktøyet ”Fokuspunkter og noter”, som sikre at all kunnskap om det enkelte barn er samlet ett sted.

Systemet understøtter elektronisk overlevering av materiale både i og imellom Barnehage og skole, når kommunens retningslinjer for gjeldende samtykkeregler er oppfylt.

 

Kort om TOPI

  • Formål: Å understøtte og kvalifisere det pedagogiske arbeide med tidlig oppsporing og innsats.

  • Målrettet: Barn og unge i alderen 0 til 16 år i barnehage og skole.

  • Utfylles av: Fagpersonale i barnehage eller skole.

  • Bakgrunn: TOPI bygger på trivselsskjemaer, som er en del av oppsporingsmodellen som ble utviklet i forbindelse med den danske Socialstyrelsens forskningsprosjekt ’Opkvalificering av den tidlige indsats’ (2010-2012).

Læs mer om andre moduler for barnehage

Ressursvurdering

Som ledd i kommunens understøttelse av barn og unges trivsel tilbyr Ressursvurdering en mulighet for at konkretisere og nyansere en eventuell bekymring for et barns trivsel og utvikling på bakgrunn av ICS-metoden.

Les mer om Ressursvurdering

Dialog

Som et ledd i institusjonenes arbeid med å involvere foreldrene tilbyr Hjernen&Hjertet verktøyet Dialog. Med Dialog blir det mulig å understøtte foreldresamtalen og strukturere samarbeidet omkring det enkelte barns trivsel, læring, utvikling og dannelse.

Les mer om Dialog

Clas Lenz

Managing Consultant

T: +47 959 18 869

Kontakt oss

Har du spørsmål til TOPI, eller ønsker du ytterlige informasjon om våre verktøy for kvalitetsutvikling i barnehage, er du velkommen til å ta kontakt med Clas Lenz.